Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetových stránek je firma Vella s.r.o. Náchod (dále jen "provozovatel").

 2. Provozovatel prohlašuje, že všechna data, údaje a informace na těchto stránkách jsou pravdivé a jsou v souladu s obecně závaznými obchodními podmínkami a předpisy platnými na území České republiky.

 3. Pokud není v kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

 4. Na základě objednávky zaslané provozovateli, se provozovatel zavazuje dodat zboží dle přání a požadavku zákazníka.

 5. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené provozovatelem. Vztahy mezi kupujícím a provozovatelem se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 6. Aktuální cena je vždy zobrazena na webových stránkách nebo v platném ceníku. U cen je vždy uvedeno, zda zahrnují nebo nezahrnují DPH, případně co je součástí ceny. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí vždy ceny potvrzené v objednávce.

 7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

II. Objednávka a dodací podmínky

II a. Internetový obchod

 1. Nabízíme vám možnost nákupu přímo z vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.

 2. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Vyobrazené zboží v internetovém obchodě je pouze informativní. Skutečné parametry a vzhled se mohou lišit. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Objednané zboží bude dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání.

 3. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující uvede své kontaktní údaje neúplné nebo v nesprávném tvaru.

 4. Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem nebo telefonicky. V případě nejasností vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 5. Objednávku můžete zrušit emailem nebo telefonicky bezprostředně po objednání, tzn. do doby expedice zboží, jeho výroby, popř. objednání zboží od našich dodavatelů. V ostatních případech je objednávka uzavřena v internetovém obchodě závazná a zákazník může od objednávky jednostranně odstoupit pouze se zaplacením storno poplatku ve výši 20 % z ceny objednávky.

 6. Zrušení objednávky ze strany provozovatele může nastat v případě, že se objednané zboží přestalo vyrábět, je dlouhodobě nedostupné, popř. nastala výrazná změna ceny objednaného zboží.

 7. Provozovatel dodá zboží obratem, nejdéle však do 8 pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě, že zboží nebude skladem a provozovatel nebude schopen toto zboží dodat v daném termínu, bude kupující kontaktován a bude s ním provedena dohoda o možnosti a dodání v náhradním termínu. V tomto případě má kupující rovněž právo na odstoupení od smlouvy.

II b. Zakázková výroba

 1. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Vyobrazené zboží v internetovém obchodě je pouze informativní. Skutečné parametry a vzhled se mohou lišit. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Objednané zboží bude dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání.

 2. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující uvede své kontaktní údaje neúplné nebo v nesprávném tvaru.

 3. Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem nebo telefonicky. V případě nejasností vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 4. Objednávku můžete zrušit emailem nebo telefonicky bezprostředně po objednání, tzn. do doby potvrzení objednávky provozovatelem.

 5. Není-li uvedeno a smluvními stranami dohodnuto jinak, je před započetím výroby požadována záloha ve výši 50 % z ceny zakázky. Doplatek je poté proveden formou dobírky při převzetí zboží.

 6. Termín dodání je dle možností 1-4 týdny od schválení grafických podkladů a zaplacení domluvených záloh. Přesný termín dodání je dohodnut individuálně při zadání objednávky s ohledem na možnosti výroby.

 7. Dodané grafické podklady ke konkrétní objednávce jsou zpracovány a následně Vám jsou v náhledu vždy zaslány zpět ke konečnému odsouhlasení před tiskem. Tyto Vámi odsouhlasené grafické podklady bereme jako závazné pro realizaci tisku a nelze později uplatňovat připomínky a reklamace vztahující se k tiskovému provedení objednávky.

III. Dodací podmínky, termín dodání

 1. Místem plnění je adresa uvedená v objednávce, neuvede-li kupující jinou adresu zaslání nebo nezvolí-li osobní odběr v provozovně v Náchodě.

 2. Objednané zboží je dodáno na adresu zákazníka uvedenou při objednávání. Zákazník je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost vnějšího obalu či pásky, kterou je obal zalepen) dle přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

 3. Neúplnost nebo poškození zásilky je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu vella@vella.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat emailem nebo faxem provozovateli. Pokud je zákazníkem převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, není možné uplatnit dodatečné reklamace na neúplnost nebo poškození zásilky.

  Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
 4. Případné reklamační řízení neopravňuje kupujícího k nezaplacení doplatku za reklamované zboží.

 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání a zaplacení celkové ceny zboží.

IV. Platební podmínky

 1. Kupní cena zboží je splatná proti převzetí zboží. U zakázkové výroby je požadována záloha ve výši 50 % z celkové ceny před započetím výroby, není-li předem dohodnuto jinak.

 2. Kupující platí za zboží v hotovosti - platbou na dobírku, pokud není dohodnuto předem jinak.

 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí vždy ceny potvrzené v objednávce.

V. Vrácení zboží

 1. Zboží objednané v internetovém obchodě, dodané dopravcem a zaplacené zákazníkem je možné v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. do 14 dnů od převzetí zboží vrátit provozovateli (vztahuje se pouze na soukromé osoby, neplatí při osobním odběru zboží v kamenném obchodě).

 2. Odstoupit od smlouvy lze za následujících podmínek:

  • doručit zboží na adresu prodejce na vlastní náklady spolu s přiloženým písemným vyjádřením zákazníka o odstoupení od smlouvy a jasně vyznačeným číslem účtu, na který má být provedena úhrada za vrácené zboží. Nejlépe je nás kontaktovat předem.

  • zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a s kopií dokladu o koupi.

  • zboží neposílejte na dobírku, nebude převzato! Doporučujeme Vám zboží pojistit.

 3. V případě nedodržení některé z uvedených podmínek má provozovatel právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

 4. Vrácená částka bude vždy snížena o cenu dopravy, pokud tato byla účtována při objednání a dodání zboží.

VI. Záruka

 1. Záruční doba na výrobky prodávané prostřednictvím internetového obchodu je dva roky, počínaje dnem prodeje vyznačeném na dokladu o prodeji.

 2. Záruka se vztahuje pouze na prokazatelné vady výrobku, není možné reklamovat vady vzniklé opotřebením, překročenou životností komponentů nebo nešetrným zacházením či skladováním.

 3. Výrobek zakázkové výroby je reprodukován podle dodané a kupujícím schválené grafické předlohy dle nejlepších dosažitelných možností. Při tomto procesu mohou vzniknout malé odchylky ve vyobrazení (nezbytné zesílení kontur, retuš netisknutelných detailů atd.) a barvě, které jsou podmíněny vlastnostmi používaných materiálů. Při takovýchto odchylkách je zakázka považována za bezchybnou.

 4. Tolerance rozměrů a mechanicko-fyzikálních hodnot je dána vlastnostmi a technologickými podmínkami tiskového procesu a pohybuje se v rozmezí +- 7 %. Při odchylkách v této toleranci je zakázka považována za splněnou a bez vady.

 5. U zboží zakázkové výroby určeného pro venkovní použití provozovatel prohlašuje, že toto bude nejméně po dobu 6 měsíců způsobilé k tomuto účelu. Provozovatel neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací, nevhodným způsobem použití nebo jeho opotřebení je úměrné době používání. Rovněž neodpovídá za vady vzniklé nevhodným umístěním a působením extrémních povětrnostních podmínek.

VII. Reklamace

 1. V případě uplatnění reklamace kontaktujte naše obchodní oddělení

 2. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

 3. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět provozovateli, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

 4. Pro reklamaci je nutno doložit doklad o zakoupení zboží, který vám byl vystaven při nákupu tohoto zboží.

 5. Za neoprávněnou reklamaci se považuje i udání závady, která se neprojeví, ale i opakované zasílání reklamovaného zboží bez potřebných dokladů k vyřízení reklamace.

VIII. Ochrana osobních dat

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje kupujícího pouze pro vlastní potřebu.

 2. Provozovatel se zavazuje, že data uvedená kupujícím při registraci nebo prodeji nebudou v žádném případě poskytnuta a zpřístupněna třetí osobě, a že data jsou dostatečně chráněna před zneužitím třetí osobou.

Copyright © 2022 Vella. Powered by Zen Cart.